Najpopularniejsze usługi

Pozwoleniu na budowę

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Usługa umożliwia zgłoszenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Uzgodnienie odległości ogrodzenia działek od drogi powiatowej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - stary wzór

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do informacji publicznej, udostępnianej na wniosek przez instytucje publiczne.

Zaświadczenie o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu - z wyłączeniem działek będących własnością gminy lub Skarbu Państwa

Wydanie zaświadczenia czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu, inwentaryzacją stanu lasów lub została dla niej wydana decyzja w myśl art. 19 ust. 3, ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach .

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wydanym na wn...

Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

Usługa umożliwia instytucjom uprawnionym przesyłanie Zarządom Melioracji wniosku o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

Pozwolenie na rozbiórkę

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę.

wyników